MEDIAPOP

Tworzymy rewolucję w reklamie wideo

Zarząd spółki Mediapop Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, z siedzibą w Warszawie, ul. Wacława Żenczykowskiego 3/20, 00-707 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000589873, o numerze REGON 3626224220, o numerze NIP 7010518274, z kapitałem zakładowym w wysokości 415 150,00 złotych (dalej: „Mediapop Sp. z o.o.” lub „Spółka Przejmowana”) działając na podstawie art. 500 § 21 Kodeksu spółek handlowych ogłasza, że dnia 28 listopada 2022 roku został uzgodniony, przyjęty i podpisany Plan Połączenia spółki Wirtualna Polska Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Żwirki i Wigury 16, 02-092 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000580004, o numerze REGON 142742958, o numerze NIP 5272645593, z kapitałem zakładowym w wysokości 320.058.550 zł opłaconym w całości (dalej: „Wirtualna Polska Media S.A.” lub „Spółka Przejmująca”) i Mediapop Sp. z o.o. w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (łączenie się przez przejęcie) i udostępnia przedmiotowy Plan Połączenia do publicznej wiadomości pod niniejszym adresem.